Language

News


Home | News | Detail

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ     19 มีนาคม 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการทำขาเทียมใต้เข่าได้อย่างถูกต้อง สร้างคุณภาพของการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการด้วยพฤติกรรมในการให้บริการอย่างเหมาะสม และสามารถจัดทำ Blueprint การให้บริการแบบครบวงจรตามกระบวนการ การให้บริการทำขาเทียมใต้เข่าให้แก่คนพิการได้  โดยมี นายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม
ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 18 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากท่านวิทยากร อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ