Language

News


Home | News | Detail

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน ที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563     25 ธันวาคม 2563

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงร่วมก่อตั้งมูลนิธิขาเทียมฯ
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและ ประธานมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน  ที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. โครงการมหกรรมทำขาเทียมพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน  วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 2 มกราคม โดยจัดขึ้นที่ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งนี้ และ ร่วมกับโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน ประจำโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อีก 92 แห่ง ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 เพื่อคนพิการขาขาดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ คนพิการขาขาดในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้ารับบริการที่สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ แห่งนี้ จำนวน  105  คน เพศชาย จำนวน  90  คน เพศหญิงจำนวน   15   คน  โดยมีสาเหตุการตัดขา  จาก อุบัติเหตุจราจร มากที่สุด และ รองลงมา จากโรคเบาหวานและหลอดเลือด     คนพิการขาขาดมีสภาพร่างกายและตอขาที่พร้อมทำขาเทียม 84 คน และ ได้รับการทำขาเทียม จำนวน   85  ขา และ ยังมีคนพิการขาขาดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาล ที่มีโรงงานขาเทียมทั่วประเทศ จำนวน 92 แห่ง เข้ารับบริการจำนวน 411 คน ได้รับการทำขาเทียมใหม่ จำนวน   376  ขา และซ่อมแซมขาเทียมเดิมอีก 40 ขา รวม 416 ขา  รวมคนพิการทั่วประเทศที่ได้รับขาเทียม ครั้งนี้ จำนวน 495 คน ทั้งสิ้น 501    ขา
นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ปวส. สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่
โดยงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ส่งท้ายปี ที่ได้รับความร่วมมือ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิขาเทียมฯ และโรงงานทำขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ ทั้ง 92 แห่ง ได้ผนึกพลังร่วมกันทำหน้าที่เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกัน
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาส live สด และ จัดงานผ่านระบบการสื่อสารทางไกล โดยในแต่ละที่ได้เข้าออนไลน์ ชมบรรยากาศ สด ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทั้งที่รับชมผ่าน ทาง Zoom Meeting และ Facebook fan page