Language

News


Home | News | Detail

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ     9 กรกฎาคม 2563

          วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 ณ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) อาคาร Pearl Bangkok ชั้น 4 กรุงเทพฯ นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นตัวแทน รับมอบเงิน “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” จากนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯเพื่อทำขาเทียมให้ผู้พิการขาขาดที่มีความต้องการขาเทียม ได้รับขาเทียมที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้พวกเขาเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถกลับมาประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือตนเองและสังคม

          ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เพื่อช่วยเหลือองค์กร และมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ ทั้งด้านศาสนา การศึกษา และสังคม โดยได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เรื่อยมา โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ได้บริจาคเงินเป็นจำนวน 1,200,000 บาท ถ้วน ในนามผู้พิการขาขาดและมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบคุณ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ อย่างยิ่งที่มอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ  ซึ่งเงินที่ได้มานั้นทางมูลนิธิขาเทียมฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือผู้พิการขาขาดในสังคมต่อไป