Language

News


Home | News | Detail

ประกาศ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เรื่อง การเลื่อนกำหนดการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563     9 มีนาคม 2563

เนื่องด้วยขณะนี้ สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID – 19) ยังไม่สามารถควบคุมได้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้าง ทั้งนี้ มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ด้านการเฝ้าระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพผู้พิการขาขาด ญาติ ผู้ร่วมงาน ผู้บริจาค ทีมงานผู้จัดและ  ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นสำคัญ
          มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ออกไปก่อน ในกรณีการออกหน่วยทำขาเทียมฯ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายแล้ว มูลนิธิขาเทียมฯ จะได้แจ้งกำหนดการให้ทราบ   อีกครั้งในภายหลัง