Language

News


Home | News | Detail

โครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น จำนวน 12 ชั่วโมง      14 พฤศจิกายน 2562

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น จำนวน 12 ชั่วโมง    
 ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานของช่างเครื่องช่วยคนพิการ ให้สามารถบริการจัดทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เพื่อให้โอกาสช่างเครื่องช่วยคนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์การทำงาน ในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถให้สูงขึ้นต่อไป และสร้างความสัมพันธ์ เพื่อการประสานงานที่ดีต่อกัน
รูปแบบโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากจาก พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์  แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ท่านประธาน ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง สืบสานปณิธานสมเด็จย่าทำขาเทียม เพื่อคนพิการขาขาด   นอกจากนี้ ยังได้เกียรติจาก นายคมสัน  ศักดิ์โสภิษฐ์ บรรยาย เรื่องความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กับ มูลนิธิขาเทียมฯ