Language

News


Home | News | Detail

สมาชิก Lions Club Of Singapore เยี่ยมชมและร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ     4 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับสมาชิกจาก Lions Club Of Singapore จำนวน 20 ท่าน โดยบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และ นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ  จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ Lions Club Of Singapore ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 80,000 บาท  เพื่อใช้สมทบทุนสำหรับการดำเนินงานในการทำขาเทียม ในนามของมูลนิธิขาเทียมฯ ขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคที่มอบโอกาสให้ผู้พิการขาขาด ได้รับขาเทียมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป