Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 11 สิงหาคม 2560     31 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  31 กรกฏาคม  - 11 สิงหาคม 2560
มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก
(HIP Disarticulation Prosthesis) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ ให้มีความรู้ และทักษะในการทำขาเทียมระดับ  ข้อสะโพก รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานการเปิดฝึกอบรม ครั้งนี้ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้พิการขาขาดในระดับต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรง,เนื้องอกชนิดร้ายแรง การติดเชื้อโรคที่รุนแรง และการพิการแต่กำเนิด ซึ่งจำนวนสถานพยาบาลที่ให้บริการทำขาเทียม ตลอดจนช่างทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip) หรือบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มีจำนวนน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการบริการของผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) จึงได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) และเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ และสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดฝึกอบรม มีขึ้นระหว่าง วันที่31 กรกฏาคม  - 11 สิงหาคม 2560  ครั้งนี้มีผู้เข้ารับฝึกอบรมจำนวน 5 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฏี 7 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 63 ชั่วโมง  ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่