Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

โครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฏาคม 2560     27 กรกฎาคม 2560

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดโครงการอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก
(HIP Disarticulation Prosthesis) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ ให้มีความรู้ และทักษะในการทำขาเทียมระดับ  ข้อสะโพก
รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้พิการขาขาดในระดับต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) ซึ่งจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุอย่างรุนแรง,เนื้องอกชนิดร้ายแรง การติดเชื้อโรคที่รุนแรง และการพิการแต่กำเนิด ซึ่งจำนวนสถานพยาบาลที่ให้บริการทำขาเทียม ตลอดจนช่างทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip) หรือบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ ที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านนี้มีจำนวนน้อย ทางมูลนิธิขาเทียมฯ เล็งเห็นถึงปัญหาการเข้าถึงการบริการของผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) จึงได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านกายอุปกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) และเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ และสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การจัดฝึกอบรม มีขึ้นระหว่าง วันที่ 17-27 กรกฏาคม 2560 ครั้งนี้มีผู้เข้ารับฝึกอบรมจำนวน 5 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฏี 7 ชั่วโมง และ ภาคปฏิบัติ 63 ชั่วโมง  ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
พิธีมอบเกียรติบัตร อบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 1
วันนี้ 27 ก.ค.2560 เวลา 15.00 น. นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (HIP Disarticulation Prosthesis) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ วันที่ 17-27 กรกฏาคม 2560 ครั้งนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 5 คน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ และสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip) ทั้งนี้ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของผู้พิการขาขาดระดับข้อสะโพก (Hip) ในสถานพยาบาล