Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน     3 กรกฎาคม 2560

โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน
วันจันทร์ที่ 03 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดระดับใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติ จาก น.ส.รุจน์จิณี  สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 19จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัด การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานในสาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างทำขาเทียมให้เพียงพอและสามารถบริการคนพิการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากคนพิการขาขาดระดับใต้เข่านั้นมีตอขาที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ต้องถูกตัดขา เช่น อุบัติเหตุ หรือจากโรคเป็นต้น จึงทำให้มีตอขาที่ซับซ้อนยากต่อการทำเบ้าขาเทียม จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการระดับ 1 เพื่อให้มีระดับของฝีมือสูงขึ้น การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2560 ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่    วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 15.00 น. มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีปิดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ระดับ 1 ในการทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดใต้เข่าที่มีตอขาซับซ้อน โดยน.ส.นันทนา กลัดเกษา หัวหน้างานวิชาการและบริการวิชาการ  กล่าวรายงานผลการฝึกอบรมและรายงานผลการประเมิน การพัฒนา ช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่น 1   และได้รับเกียรติจาก น.ส.รุจน์จิณี สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่  19 เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน  และ รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมพร้อมทั้งปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และ มูลนิธิขาเทียมฯขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน