Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

พิธีปิด การฝึกอบรมแนวการเดินสำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ การฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 10 พร้อมมอบหนังสือรับรอง      31 พฤษภาคม 2560

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.45 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมแนวการเดินสำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ การฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 10  และพิธีมอบหนังสือรับรองแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารมูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่  มีแพทย์ผู้ผ่านการอบรมจำนวน 12 ท่าน และ ช่างเครื่องช่วยคนพิการผู้ผ่านการอบรม จำนวน 21 คน  และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติ จาก น.ส.รุจน์จิณี  สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 19จังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรให้แก่ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 จำนวน 21 คน  นับว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่ง ที่ทางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัด การอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของโรงงานทำขาเทียมในโรงพยาบาลชุมชน  โดยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ร่วมกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพ  เพราะผู้ผ่านการอบรมทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือคนพิการขาขาด เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้น สามารถมีชีวิตในสังคมและมีที่ยืนเทียบเท่ากับคนปกติ ได้