Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

พิธีเปิดการฝึกอบรมแนวการเดิน สำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รุ่น 10      30 พฤษภาคม 2560

พิธีเปิดการฝึกอบรมแนวการเดิน สำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
รุ่น 10
 
รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแนวการเดิน สำหรับแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  รุ่น 10 ระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค. 2560 เพื่อให้แพทย์สามารถกำกับดูแล นักกายภาพบำบัด และช่างทำขาเทียม พร้อมทั้งสั่งการรักษา รวมทั้งสามารถตรวจประเมิน เมื่อช่างทำขาเทียม ทำขาเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้บริการกับผู้พิการขาขาด ในโรงพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชน ที่เปิดเป็นโรงงานขาเทียมพระราชทาน โดยมีแพทย์เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  12 คน  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่