Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

ข่าวพิธีเปิด ฝึกอบรมช่างจากต่างประเทศ หลักสูตร Hip Disarticulation Training Course     1 สิงหาคม 2559

            นพ.พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัยเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการทำขาเทียมระดับข้อสะโพก (Hip Disarticulation Training Course) วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ ระยะเวลาการฝึกอบรม 150 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ได้ความร่วมมือระหว่างประเทศเซเนกัล และมาเลเซีย ได้สนใจส่งช่างทำขาเทียมมาร่วมฝึกอบรม มีผู้รับการอบรมทั้งสิ้น 6 คน จากประเทศเซเนกัล 5 คน และมาเลเซีย 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่างทำขาเทียมให้เพิ่มขีดความสามารถในการทำขาเทียมระดับข้อสะโพก เพื่อให้บริการคนพิการขาขาดอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ในประเทศนั้นๆ