Language

Photo Gallery


Home | Photo Gallery | Detail

ข่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างชาติ “International Training Courses for Physician, Physical Therapist and Advanced Course for Technicians”     29 กรกฎาคม 2559

            รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานการปิดฝึกอบรม “International Training Courses for Physician, Physical Therapist and Advanced Course for Technicians” วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 29 กรกฏาคม 2559 โดยมีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 10 คน จากประเทศ เซเนกัล 7 คน  และ ประเทศพม่า 3 คน โดยสืบเนื่องจากโครงการจัดตั้งโรงงานขาเทียม ณ ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งมูลนิธิขาเทียมฯได้รับการสนับสนุนจากกรมร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดในประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล และประเทศใกล้เคียง จากการติดตามผลของโครงการพบว่า มีจำนวนคนพิการขาขาดเพิ่มมากขึ้น และไม่เพียงพอต่อการให้บริการทำขาเทียม ดังนั้นทางมูลนิธิเพื่อทหารทุพพลภาพและพิการ ใคร่ขอความร่วมมือมูลนิธิขาเทียมฯ และขอการสนับสนุนจากกรมร่วมมือระหว่างประเทศจัดฝึกอบรมช่างทำขาเทียม และจัดตั้งศูนย์การฝึกอบรมช่างทำขาเทียมในประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล และภาคพื้นแอฟริกา  (Training Center in Senegal) รวมไปถึงการขอรับการสนับสนุนชิ้นส่วนประกอบขาเทียมที่จำเป็น ทั้งนี้รวมถึงประเทศพม่าที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศด้วย ซึ่งต่อจากนี้จะได้พัฒนาและร่วมมือในการช่วยเหลือคนพิการขาขาด ต่อไป