Language

Applying for a job


Home | Applying for a job
No.
Document
Download Document
1
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคา
2
ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาบริการฉีดพ่นมดปลวก ระยะเวลา 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
3
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคา
4
นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015