Language
Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother
Tel. 0-5311-2271-3 Fax : 0-5311-2275

News & Even

Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother

Download Document

  • ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการทำขาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารด้วยวิธีคัดเลือก...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดขยะรีไซเคิล...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดยานพาหนะ ครั้งที่ 3...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อ/จัดจ้างพัฒนาโปรแกรม OPD 1 โปรแกรม ด้วยวิธีคัดเลือก...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 9 รายการ...Download Document
  • ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ด้วยวิธีประกวดราคา...Download Document
  • นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO9001:2015...Download Document
Read all >

Photo Galleris

Prostheses Foundation of H.R.H the Princess Mother