ประมวลภาพการอบรม

 

     
                             มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
                                    รับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคนิคกายอุปกรณ์ เพื่อผลิตช่างกายอุปกรณ์ 
                                                            (นักศึกษารุ่นแรก ปี 2558)  
     
                             พิธีเปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
                             ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2558 15 มกราคม 2558
                                    ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 31 สิงหาคม 2558  
 
     
                             พิธีปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
                                    ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม
                                    ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 22 พฤษภาคม 2558  
     
     
                                                มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                                จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
                                                   สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 3 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  
     
                                                มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                                 จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting
                                                   สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2558  
     
                              มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                   จัดการอบรมทำพื้นรองเท้าชั้นในสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยวิธี Sand Casting สำหรับช่างและผู้ดูแล
                                                      รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2558  
     
                              พิธีเปิดการอบรมตามโครงการผลิตช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานทำขาเทียม
                                 ประจำโรงพยาบาลชุมชน รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 22 พฤษภาคม 2558
                                       ท่านเลขาธิการมูลนิธิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันที่ 5 มกราคม 2558