การออกหน่วยทำขาเทียม

 

 
 
     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล บริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดกระบี่ ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง อ่านต่อ...

     

วันที่  2 มกราคม  พ.ศ.2560  เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ  Singha Asia Corporation.co,ltd.   ได้จัดพิธีเปิดงาน ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ Cambodia Action Mine Center( CMAC) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม พ.ศ.2560  อ่านต่อ...

     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับ สำนักงานจังหวัดระยอง  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 9-15 ก.ค.2559 อ่านต่อ...

     

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ Che Hoon Khor Moral Uplifting Society

ร่วมกันจัดทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ณ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 9-15 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา อ่านต่อ...

     
     

14 – 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาส เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 

     
                         23 พฤศจิกายน - 28 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
                                              เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
                                            เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2557
     
                 3 สิงหาคม - 8 สิงหาคม 2557 ณ เทววิหารคุณธรรมสงเคราะห์ เต็กก่า จีคุงเกาะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                     เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                                           เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 
     
                                11 พฤษภาคม - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
                                       เพื่อถวายเป็นพระกุศลแก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
                                              กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
                                                              ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 
     
                             23 มีนาคม - 28 มีนาคม 2557 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
                                   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                             เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ 2 เมษายน 2557