การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมต่างประเทศ

 

  จากการที่มูลนิธิขาเทียมฯ ประสบความสำเร็จในโครงการให้บริการทำขาเทียมแก่ผู้ที่ยากจนด้อยโอกาสในชนบท กระทรวงต่างประเทศโดยสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร. Thailand International Development Agency TICA) จึงขอให้มูลนิธิขาเทียมฯ ดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมให้แก่ประเทศที่กำลังพัฒนา คือ สาธารณรัฐบุรุนดี สาธารณรัฐเซเนกัล และเมืองบันดาอาเจะห์ ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย มูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานในประเทศดังกล่าว ตามแบบแผนที่ดำเนินการจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน

                         

                            ประมวลภาพกิจกรรมการมอบโรงงานทำขาเทียมประเทศสาธารณรัฐบุรุนดี

     
                
     
     
                    ประมวลภาพกิจกรรมการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล