การจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมในประเทศ

 

เอกสารแนบ โครงการอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ และจัดตั้งโรงงานขาเทียม 
เอกสารแนบ รายชื่อโรงงานขาเทียมพระราชทาน
เอกสารแนบ แบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์ และวิธีการสนับสนุนการให้บริการขาเทียมแก่โรงงานขาเทียม
เอกสารแนบ ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำขาเทียม