เยี่ยมชม

 

   

            มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้อนรับคณะดูงานจาก Bandar  Utama  Buddhist  Society                                     ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ  วันที่ 13 พ.ย.2558

 

   

                   มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน Kardinia                                 international College ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิขาเทียมฯ  วันที่ 13 พ.ย.2558

 

   

                     มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ให้การต้อนรับคณะนักการทูตแรก                                                เข้ากระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศโดย รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร                                                                  บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

   

                 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศีกษา                                  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่โดย รอ.นพ.มล.พุฒิพงศ์ เทวกุล บรรยายสรุปและ                                                                             นำเยี่ยมชมการทำงานวันที่ 29 ตุลาคม 2558

   

        มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ให้การต้อนรับ Mr.Axel เจ้าหน้าที่ ทำขาเทียม จาก บริษัท o-tik ประเทศ                                 เยอรมัน และMr.Matthias ช่างภาพอิสระ จากประเทศ อิตาลี สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานโดยรอง                                                                     เลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน   วันที่ 02 ตุลาคม 2558 

   
                                        มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
                                          คณะอาจารย์และนักเรียนนานาชาติจากโครงการการ์ดิเนียสัมพันธ์
                                             โดยผู้ช่วยเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
                                                              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
     
                                        มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
                            คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ และแพทย์จากประเทศพม่า
                                              โดยรองเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงาน
                                                              วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
     
มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทยจำกัด
โดยท่านเลขาธิการ บรรยายสรุปและนำเยี่ยมชมการทำงานของมูลนิธิ
วันที่ 16 มกราคม 2558