ข่าว

 

     

               มูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รอ.นพ.มล.พุฒิพงศ์ เทวกุลและ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม                                        พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  เนื่องใน                                                             วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 23 ตุลาคม 2558

     

มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวาระวันคล้าย        วันพระราชสมภพครบรอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558

     
มูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย ผู้ช่วยเลขาธิการ และ คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดทูลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.เชียงใหม่วันที่ 1ตุลาคม 2558
 
     
                                      มูลนิธิขาเทียมฯ โดยรองเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
                           ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
                สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
                           ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ น.
     
                                       มูลนิธิขาเทียมฯ โดยผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ นำคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
                    ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายราชสดุดี ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ
                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
                           ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘๐๐ - ๑๙๔๕ น.
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2558
     
มูลนิธิขาเทียมฯ จัดพิธีทำบุญถวายพระกุศล และพิธีถวายราชสักการะ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  
 เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 2 มกราคม 2557
   
                                              
วันที่ 29 สิงหาคม 2558 ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนรินทราบรมราชชนนี พร้อมคณะจากบริษัท SCG นำทีมโดยคุณมนูญ สวรรค์คุณากร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง พร้อมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุได้มาเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ และคลังพัสดุของมูลนิธิฯ