การบริจาคเงิน

 

 

 

 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า 25,000 รายโดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ

          ทุนทรัพย์ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้นั้น ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค

          ขาเทียมของมูลนิธิ โดยใช้วัสดุภายในประเทศ

 

ขาเทียมระดับใต้เข่าใช้ในการเกษตร
ขาเทียมระดับใต้เข่าสวยงามใช้งานทั่วไป
ขาเทียมระดับเหนือเข่า

 

 ท่านสามารถมีส่วนช่วยให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมเดินได้ มีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสามารถบริจาคเป็นเงินได้ตามแต่จิตศรัทธา

         

การบริจาคสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

   

                                                     1. บริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิขาเทียมฯ

                                                                                        - สำนักงานเชียงใหม่

                                                                                        - สำนักงานกรุงเทพมหานคร

   

                                                     2. ธนาณัติสั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม”

                                                                                        - ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202

                                                                                        - ปณ.พระสิงห์ 50205

                                                                                        - ปณ.แม่ริม 50180

                                                   หากสั่งจ่ายเป็นธนาณัติออนไลน์ กรุณาแจ้งมายังมูลนิธิขาเทียมฯ สำนักงานเชียงใหม่

                                                     หรือแฟกซ์สำเนาใบนำส่งธนาณัติออนไลน์มายังมูลนิธิเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเงินกับไปรษณีย์

   

                                                    3. เช็คขีดคร่อม Account Payee Only สั่งจ่าย “มูลนิธิขาเทียม” ส่งถึง

                                                                                        - สำนักงานเชียงใหม่

                                                                                        - สำนักงานกรุงเทพมหานคร

   

                                                    4. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี “มูลนิธิขาเทียม”

                                                                                        - สำนักงานกรุงเทพมหานคร

                                                                                        - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8

                                                     หากโอนเงินเข้าบัญชี(กรุงเทพมหานคร) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-inมาทาง

                                                     ไปรษณีย์ที่สำนักงานกรุงเทพมหานคร

                                                                      - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3

                                                                      - ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0

                                                                      - ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4

                                                                      - ธนาคารทหารไทย สาขาหน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 599-2-16802-0

                                                      หากโอนเงินเข้าบัญชี(เชียงใหม่) กรุณาแฟกซ์ ใบ Pay-in หรือส่งสำเนาใบ Pay-in มาทางไปรษณีย์

                                                        ที่สำนักงานเชียงใหม่

   

                                                    5. ทางมูลนิธิขาเทียม ยินดีรับบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย,

                                                        ธนาคารไทยพาณิชย์ วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดของแต่ละธนาคารโดยกรอกรายละเอียดลงใน

                                                        แบบฟอร์มการบริจาคเงินให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อส่งถึง “มูลนิธิขาเทียม”  

                                                        ทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่

                                                                      - สำนักงานเชียงใหม่

   

                                                       กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อทางมูลนิธิจะได้ทำหนังสือตอบขอบคุณ

                                                       และออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่าน สามารถนำไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ด้วย

 

                                                                   ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มบริจาคเงิน)

                                                                               download