พันธกิจ/วิสัยทัศน์/วัตถุประสงค์

 

                                                                             1). ดำเนินการค้นคว้าหาวิธีการทำขาเทียมระดับต่างๆที่ใช้การได้ดีและช่างทุกคนสามารถทำได้
                                                                             2). ค้นคว้าทดลองประดิษฐ์ชิ้นส่วนขาเทียมจากทรัพยากรในประเทศที่ทนทานและใช้งานได้เหมาะสมกับ ภูมิประเทศ
                                                                                  ประดิษฐ์อุปกรณ์การทำขาเทียมเพื่อช่วยให้ช่างสามารถทำขาเทียมที่ดีถูกต้องตามมาตรฐานให้เสร็จ รวดเร็ว
                                                                             3). ดำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ช่างกายอุปกรณ์ทั้ง ในประเทศและภูมิภาค
                                                                             4). จัดการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้งานกายอุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานระบบโครงสร้างของร่างกาย

 

 

                                                                                                  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาขาเทียมที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจภูมิประเทศของภูมิภาค

 

 

                                                                             1). จัดทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
                                                                             2). ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานที่สามารถทำขาเทียม ตามแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหน่วยงานนั้นจะทำ
                                                                                  ขาเทียมให้คนพิการ ขาขาดหรือซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุดโดยไม่คิดมูลค่า
                                                                             3). จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถ ประกอบอาชีพได้เช่น ไม้ค้ำยัน เครื่อง
                                                                                   ช่วยพยุงตัว เป็นต้น
                                                                             4). จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ช่างขาเทียมที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลต่างๆ หรือศูนย์การแพทย์ ให้สามารถทำขาเทียม
                                                                                   ตามแบบมูลนิธิขาเทียมฯ และมีความรู้ความชำนาญมากขึ้น
                                                                             5). ค้นคว้า วิจัย พัฒนาคุณภาพของขาเทียมตามแบบมูลนิธิขาเทียมฯ
                                                                             6). ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์