คณะกรรมการ

    

 

                                     

                                          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                                            องค์นายกกิตติมศักดิ์

 

 (1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการ

 (2) พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์    แก้วกาญจน์

รองประธานกรรมการ

 (3) หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

รองประธานกรรมการ

 (4) คุณอภิลาศ     โอสถานนท์ กรรมการ
 (5) คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการ
 (6) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต กรรมการ
 (7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ กรรมการ
 (8) คุณปัทมา เพชรเรียง กรรมการ
 (9) คุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการและเหรัญญิก
(10) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการและรองเหรัญญิก
(11) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ
(12) นายแพทย์วิรัช       พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายบริหาร
(13) นายแพทย์พิรุณ     คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายวิชาการและวิจัย
(14) นายไกรเดช          เถกิงเกียรติ รองเลขาธิการมูลนิธิฯฝ่ายการเงินและบัญชี
   

 

 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย